Accés a Cicles Formatius a Distància

 

Per a l'equip de Campus 25 preparar les proves d'accés a grau superior  en la modalitat del curs on-line és un repte acadèmic molt gratificant. Els excel·lents resultats obtinguts des de les primeres promocions s'expliquen per: 

 • SUPORT PSICOPEDAGÒGIC PERSONALITZAT
 • PLATAFORMA VIRTUAL I MOODLE 
 • SIMULACRES D'EXAMEN
 • MATERIALS PROPIS 

METODOLOGIA CURS ON-LINE

 1. Preparació fins a dues convocatòries (des de la data de matriculació)
 2. Assignació TUTOR responsable de la formació
 3. Continguts programats per setmanes al Moodle o aula virtual
 4. Exercicis i activitats interactives que corregeix el tutor de cada matèria
 5. Informació i inscripció on-line per l'examen

REQUISITS

S'hi poden presentar les persones que tinguin complerts 19 anys, o els compleixin durant l'any acadèmic.

CONTINGUTS DE LA PROVA

Les proves consten de dues parts: una PROVA COMUNA, que realitzaran tots els candidats, i una PROVA ESPECÍFICA, en relació amb els estudis que vulgui realitzar l’aspirant.

 • PROVA COMUNA

EXERCICI 1: Llengua catalana
EXERCICI 2: Llengua castellana
EXERCICI 3: Matemàtiques
EXERCICI 4: Anglès

La prova té una durada de 4 hores.

 • PROVA ESPECÍFICA

L'alumne trïa 2 matèries que corresponen a cada cicle formatiu. La prova té una durada de 3 hores. Les opcions de les matèries es poden consultar en l'enllaç matèries específiques per branca.

L’EXEMPCIÓ DE LES PROVES

Podran resultar exemptes de la totalitat o d’alguna part de la prova aquelles persones que justifiquin, amb documents oficials, els requisits exigits pel Departament d'Ensenyament.

Llengua catalana (acreditant menys de 2 anys de residència a Catalunya)

Prova comuna  (si s'ha superat totalment la prova d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys, o si s'ha superat abans la prova d'accés als Cicles Formatius de Grau Superior)

Tota la Prova Específica (per experiència laboral, en funció de les famílies professionals, i per haver superat la prova d'Accés a la Universitat per als més grans de 25 anys, segons la branca d'estudis).

PREU I CONDICIONS

 • Matrícula gratuïta
 • Llibres inclosos
 • Preu: 720 €

* El pagament del curs a distància es podrà abonar en tres quotes consecutives de 240 €.

93 490 22 26