Accés a la Universitat per Majors de 25

 
  • MATINS

Matèries Comunes

Dimarts Dimecres Dijous
09.30
11.30
Llengua anglesa 09.30
11.30
Llengua castellana 09.30
11.30
Llengua catalana

 Matèries Específiques

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
11.45
13.45
Estadística 11.45
13.45
Biologia 11.45
13.45
Geografia 11.45
13.45
Química 11.45
13.45
Matemàtiques
11.45
13.45
Dibuix
tècnic
11.45
13.45
Història 11.45
13.45
 Física     11.45
13.45
Economia
  •  TARDES

Matèries Comunes

Dimarts Dimecres Dijous
19.00
21.00
Llengua anglesa 19.00
21.00
Llengua castellana 19.00
21.00
Llengua catalana

Matèries Específiques

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
17.00
19.00
Estadística 17.00
19.00
Història 17.00
19.00
Física 17.00
19.00
Matemàtiques 17.00
19.00
Economia
    17.00
19.00
Química 17.00
19.00
Geografia     17.00
19.00
Biologia
                17.00
19.00
Dibuix
tècnic
  •  DISSABTES
09.00 - 10.30 10.30 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 14.45
Història Contemporània Geografia Llengua anglesa Llengua catalana i castellana
Biologia Estadística