ESO Títol Oficial

 

Els Ensenyaments de l'Educació Secundària per a les persones adultes han de possibilitar l'adquisició de les competències corresponents a l'etapa de l'Educació Secundària Obligatòria, i l'obtenció del títol oficial de graduat o graduada en Educació Secundària Obligatòria.

*curs bonificable per Fundae a cost 0€ [+informació]

REQUISITS

  • Cal tenir divuit anys o complir-los dintre de l'any natural de matriculació.

  • Amb caràcter excepcional també es pot autoritzar a les persones més grans de setze anys que així ho sol·licitin. 

ÀMBITS I MÒDULS

D'acord amb el DECRET 161/2009, de 27 d'octubre, aquesta etapa de la ESO per adults s'organitza de forma modular (34 mòduls o assignatures), en dos cursos, i en tres àmbits.

ÀMBIT COMUNICACIÓ CIENTÍFIC SOCIAL

NIVELL 1
(1r curs)

6 mòduls + 1 opcional

5 mòduls + 1 opcional 3 mòduls + 1 opcional

NIVELL 2
(2n curs)

6 mòduls + 1 opcional 5 mòduls + 1 opcional 3 mòduls + 1 opcional

PROVA D'AVALUACIÓ INICIAL I ACREDITACIÓ MÒDULS

Després d'una prova d'avaluació inicial i amb l'historial acadèmic de l'alumne, es poden convalidar mòduls, àmbits i també nivell. 
És molt important tenir present aquesta idea: si l'alumne passa directament al 2n nivell ha de superar només 17 matèries.

METODOLOGIA  

  1. Materials propis. L'alumne disposa de tots els llibres amb els continguts de cada matèria o mòdul.

  2. Suport psicopedagògic personalizat. Procurem assessorar qualsevol alumne i ajudar-lo realment a estudiar allò que més li costa.

  3. Plataforma virtual i moddle. Els materials audiovisuals, els mapes conceptuals i els esquemes de cada unitat faciliten l'aprenentatge.

  4. Continguts pràctics, progressius i entenedors: cal transmetre el coneixement amb ordre, de manera significativa.

  5. Treball a l'aula i atenció constant a l'alumne: tothom ha de trobar el seu espai i facilitar la convivència i el bon tracte humà.

AVALUACIÓ

1. L'avaluació és continua. Té per objecte constatar els avenços, detectar les dificultats i adoptar mesures d'adaptació curricular.

2. En finalitzar cada trimestre, i després de l'avaluació, l'equip docent aixeca l'acta corresponent a les assignatures aprovades.

3. La qualificació final del títol de Graduat/ada en Educació Secundària s'obté amb la mitjana aritmètica de les qualificacions mitjanes dels tres àmbits.