fbpx

ESO Títol Oficial

 

Els Ensenyaments de l'Educació Secundària per a les persones adultes han de possibilitar l'adquisició de les competències corresponents a l'etapa de l'Educació Secundària Obligatòria, i l'obtenció del títol oficial de graduat o graduada en Educació Secundària Obligatòria.

*curs bonificable per Fundae a cost 0€ [+informació]

REQUISITS

  • Cal tenir divuit anys o complir-los dintre de l'any natural de matriculació.

  • Amb caràcter excepcional també es pot autoritzar a les persones més grans de setze anys que així ho sol·licitin. 

ÀMBITS I MÒDULS

D'acord amb el DECRET 161/2009, de 27 d'octubre, aquesta etapa de la ESO per adults s'organitza de forma modular (34 mòduls o assignatures), en dos cursos, i en tres àmbits.

ÀMBIT COMUNICACIÓ CIENTÍFIC SOCIAL

NIVELL 1
(1r curs)

6 mòduls + 1 opcional

5 mòduls + 1 opcional 3 mòduls + 1 opcional

NIVELL 2
(2n curs)

6 mòduls + 1 opcional 5 mòduls + 1 opcional 3 mòduls + 1 opcional

PROVA D'AVALUACIÓ INICIAL I ACREDITACIÓ MÒDULS

Després d'una prova d'avaluació inicial i amb l'historial acadèmic de l'alumne, es poden convalidar mòduls, àmbits i també nivell. 
És molt important tenir present aquesta idea: si l'alumne passa directament al 2n nivell ha de superar només 17 matèries.

METODOLOGIA  

  1. Materials propis. L'alumne disposa de tots els llibres amb els continguts de cada matèria o mòdul.

  2. Suport psicopedagògic personalizat. Procurem assessorar qualsevol alumne i ajudar-lo realment a estudiar allò que més li costa.

  3. Plataforma virtual i moddle. Els materials audiovisuals, els mapes conceptuals i els esquemes de cada unitat faciliten l'aprenentatge.

  4. Continguts pràctics, progressius i entenedors: cal transmetre el coneixement amb ordre, de manera significativa.

  5. Treball a l'aula i atenció constant a l'alumne: tothom ha de trobar el seu espai i facilitar la convivència i el bon tracte humà.

AVALUACIÓ

1. L'avaluació és continua. Té per objecte constatar els avenços, detectar les dificultats i adoptar mesures d'adaptació curricular.

2. En finalitzar cada trimestre, i després de l'avaluació, l'equip docent aixeca l'acta corresponent a les assignatures aprovades.

3. La qualificació final del títol de Graduat/ada en Educació Secundària s'obté amb la mitjana aritmètica de les qualificacions mitjanes dels tres àmbits.

 

Aquest lloc web utilitza cookies per poder millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús.
Més informació Accepto No accepto