fbpx

Proves d’Accés als Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)

 

Proves d’Accés als Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)

Convocatòria i realització proves

Davant l’actual situació excepcional d’emergència sanitària, per tal de minimitzar el risc de contagi per coronavirus COVID-19 entre la població, la Generalita de Catalunya posposa la Prova d’Accés als Cicle Formatius de grau Superior (inicialment fixada pel 13 i 14 de maig).

Noves dates

Part Comuna: 29 de juny de 2020

Part Específica: 30 de juny de 2020

 

 Dates d'inscripció

Del 16 al 26 de març. Noves dates: Del 13 al 21 de maig de 2020. (FINALTZAT)

 Requisits

 • Tenir 19 anys o més (o complir-los l'any 2020)
 • No tenir cap titulació acadèmica o d'ensenyaments equivalents que permeten l'accés directe a la formació professional (batxillerat o equivalent).

Exempcions

Llengua catalana: Els aspirants que poden acreditar que, en la data de realització de la prova farà menys de dos anys que resideixen a Catalunya i que amb anterioritat no han cursat la matèria de llengua catalana, poden sol·licitar l'exempció d'aquesta matèria.

Part Específica: 

 • Per experiència laboral d’un o tres anys a jornada completa depenen de la categoria professional en una activitat relacionada directament amb el grau superior que es vulgui cursar.
 • Per als cicles de la família d'activitats físiques i esportives, tenir experiència en entrenament o  direcció d’equips esportius amb una dedicació mínima equivalent a 1 any laboral a jornada completa o acreditar la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment.
 • Per als cicles de la família de serveis socioculturals i a la comunitat, haver participat en tasques de voluntariat amb una dedicació mínima equivalent a 1 any laboral a jornada completa.

Exempció total:

 • Les persones que han superat les proves d'accés a la universitat per a majors de 45 anys o hi han accedit per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d'edat. 

Continguts de la Prova

Part comuna

 • Llengua catalana
 • Llengua castellana
 • Llengua estrangera (anglès, francès o alemany)
 • Matemàtiques

Part específica

 • Comprèn les matèries agrupades en opcions. L'aspirant ha de triar-ne dues de l'opció de matèries que escull segons el cicle de grau superior a què vol accedir (document annex)    

Qualificació

La qualificació de la prova és una nota numèrica de 0 a 10 amb dos decimals. Per superar la prova cal una puntuació mínima de 4 punts a cadascuna de les parts.

Si un aspirant està exempt d'una o més matèries, la nota final la compon la mitjana aritmètica de la resta de qualificacions d'aquella part.

Puntuació complementària

Si la qualificació global de la prova és igual o superior a 4 s'hi pot sumar, si escau, puntuacions complementàries següents:

Un 20% de la qualificació obtinguda en el curs de preparació o en la formació de la prova d'accés, sempre i quan:

 • La qualificació del curs sigui igual o superior a 5.
 • Estigui certificada per un centre autoritzat pel Departament d'Educació per impartir aquest curs.
 • Les matèries preparades coincideixin amb les matèries de les quals s'examina.

I un màxim d'1 punt pel currículum personal de l’alumne que inclou aspectes formatius i d’experiència laboral.  

Campus 25, com a centre autoritzat pel Departament d'Educació per impartir aquest curs, emetrà un certificat de superació del curs d’accés que podrà suposar un plus d’entre 1 i 2 punts a afegir a la nota final obtinguda a les proves, sempre i quan:

 • Es superi el curs amb una nota igual o superior a 5.
 • L’assistència al curs d’accés sigui com a mínim d’un 80% del total.

 

 Qualificació total

La nota final de la prova d’accés resulta de la mitjana aritmètica de les notes obtingudes a la part comuna i a l’específica (sempre que siguin com a mínim d’un 4), més la puntuació obtinguda pel certificat de superació del curs d’accés, més la puntuació complementària del currículum. Es consideren aptes les persones que acabin sumant un mínim de 5 punts.

Tota la informació referent a cada una de les proves (requisits, exempcions, continguts, qualificacions, etc.) es pot trobar al web:

http://ensenyament.gencat.cat/

 

Curs anual 2020-21

Inici: dilluns 14 setembre, 2020

Finalització: Fins a la data de l'examen (previsió juny 2021)

Horaris: de dilluns a dissabte, opció matins i tardes (flexibilitat horària total)

Matrícules obertes i reserves en línia.

Modalitat presencial / Modalitat online / Classes en Streaming

[Matrícules obertes]

 

Metodologia Campus 25

Plataforma virtual: a Classlife, teniu un espai educatiu pràctic i dinàmic on l’alumne pot consultar la programació setmanal així com disposar de més exercicis, solucionaris, esquemes, webs d’interès i tota mena de consells acadèmics.

 Materials propis: Campus 25 disposa també de dossiers i llibres propis que recullen els continguts dels temaris oficials així com exercicis i exàmens de convocatòries anteriors.

Assessorament acadèmic: l’espai de coordinació pedagògica ajuda l'alumnat a utilitzar correctament tots els recursos acadèmics, organitza i supervisa la realització dels exàmens trimestrals i informa els alumnes sobre el procés d'inscripció a les proves i sobre la nota de tall que els demanaran.

Orientació professional: el tutor recomanarà a l’alumne, si s’escau, quins estudis podrà seguir més endavant i li explicarà quins itineraris professionals se li poden recomanar. També l’ajudarà en el procés de preinscripció dels estudis escollits.

Certificat de superació del curs: La nota final del curs de preparació atorgarà una puntuació complementària a l’alumnat. Aquesta nota serà la resultant de tres avaluacions al llarg del curs on es simularan els exàmens i els temps de la convocatòria oficial del curs. Perquè l’alumne disposi del certificat, caldrà que obtingui una nota mínima de cinc punts i hagi assistit a un mínim d’un 80% de les classes. 

Documentació matrícula 

 • Fotocòpia DNI
 • Import de la matrícula o l’import del curs complet
 • Dades bancàries (en cas de pagament fraccionat)

 

CAMPUS 25
Centre de Formació d'Adults autoritzat pel Consorci d’Educació de Barcelona
(DOGC 5885-24.5.2011)

 

Aquest lloc web utilitza cookies per poder millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús.
Més informació Accepto