fbpx

Graduat en Educació Secundària Obligatòria per a Adults (ESO)

 

Graduat en Educació Secundària Obligatòria per a Adults (ESO)

Inici: Dilluns 16 de setembre

[Matrícules obertes]

Horaris

De dilluns a divendres, matins o tardes:

Horari matins: de 9 h a 13:30 h

Horari tardes: de 17 h a 20:30 h

Curs presencial

 Avaluació

Els exàmens de les 17 assignatures es realitzen a Campus 25
Superades les 17 assignatures, Campus 25 sol·licita el resguard oficial del títol

Metodologia Campus 25 

Consulta el nostre projecte educatiu en el següent enllaç: Projecte Educatiu i Lingüístic

Avaluació continuada

 • En acabar cada trimestre, tindrà lloc el procés d’avaluació oficial, sempre a l’escola. Es valoraran l’assistència, l’actitud i el progrés en els continguts.
 • En cas que no s’aprovi algun mòdul, el claustre docent valorarà la possibilitat que l’alumne es presenti a la recuperació.
 • Les matèries o mòduls es consolidaran des de la base i es reforçaran progressivament els continguts per a garantir un aprenentatge constant i significatiu.
 • Els estudiants aprendran a estudiar, a optimitzar el temps i a organitzar-se personalment.
 • La qualificació final del títol de graduat/graduada en educació secundària obligatòria s’obtindrà amb la mitjana aritmètica dels mòduls cursats a Campus 25. 

Plataforma virtuala Classlife, trobarà l’alumne un espai educatiu vitual, pràctic i dinàmic  en el que podrà consultar la programació setmanal, i utilitzar el servei de missatgeria amb els professors i el coordinador pedagògic.

*En cas que sigui necessari, el curs s’impartirà i acabarà amb tota normalitat mitjançant videoconferències, i sistemes alternatius com les plataformes  on-line de Zoom o Jitsi per garantir un aprenentatge de qualitat així com l’emissió del títol oficial.

Materials propisCampus 25 disposa també de dossiers i llibres propis, que recullen els continguts dels temaris oficials dels mòduls. Un  material didàctic i pràctic que constitueix la base de les avaluacions. De la mateixa manera, i a la plataforma virtual Classlife, els alumnes podran visionar videos elaborats pels mestres de l’escola així com visionar classes gravades o classes en streaming i en directe, si fos el cas.

Assessorament acadèmicl’espai de coordinació pedagògica ajuda els estudiants a utilitzar correctament tots els recursos acadèmics, i organitza i supervisa la realització dels exàmens trimestrals. També s’encarrega dels processos d’adaptació curricular dels estudiants que en tinguin necessitat. I ofereix classes extres i particulars d’aquelles matèries que s’hagin de reforçar, sempre que des de coordinació pedagògica es recomani la contractació d’aquest servei.

Orientació professionalel tutor recomanarà a l’alumne, si és necessari, quins estudis podrà seguir més endavant i li explicarà la manera més lògica, sostenible i clara d’assolir els seus objectius professionals o acadèmics. L’orientarà tanmateix en els processos de preinscripció als CFGM, al Batxillerat o a la Prova d’Accés als CFGS.

Serveis acadèmics complementaris: L’escola compta també amb un servei extra de tècniques psicopedagògiques d’estudi i de gestió emocional, així com de cursos d’anglès destinats al perfeccionament de les llengües per a l’obtenció dels títols oficials de Cambridge. S’hauran de contractar a part, si així es desitja.

 

Procés de matriculació

Documents

 • Fotocòpia del DNI
 • Import de la matrícula
 • Nº de compte bancari, en cas que es domiciliï el curs

 Documents acadèmics

 • Certificat dels estudis de l’ESO ordinària, en cas que es puguin convalidar mòduls.
 • En cas que s’hagi fer un trasllat d’expedient, s’haurà d’aportar l’expedient i l’historial acadèmic de l’alumne.
 • En cas que l’alumne hagi aprovat i acabat un PFI (amb les pràctiques incloses), haurà d’aportar la documentació que ho acrediti.
 • Si l’alumne és menor de 18 anys, serà necessari que el tutor o familiar signi la documentació que emetrà el Consorci d’Educació, responsable de l’autorització del menor amb caràcter excepcional a l’ESO per adults.

  

 CAMPUS 25
Centre de Formació d'Adults autoritzat pel Consorci d’Educació de Barcelona
(DOGC 5885-24.5.2011)

 

 

 

A Campus 25 podràs començar el curs de l'ESO per a adults en qualsevol dels 3 trimestres de l'any lectiu

1r trimestre

Durada: setembre a desembre

6 assignatures a cursar

2n trimestre

Durada: Gener a març

6 assignatures a cursar

3r trimestre

Durada: abril a juny

5 assignatures a cursar


 Programa i organització del curs presencial

D'acord amb el DECRET 161/2009, de 27 d'octubre, aquesta etapa de l'ESO per a adults s'organitza en 34 mòduls o assignatures.

 • 1er Nivell 17 mòduls (es correspon amb 1er i 2n de l'ESO ordinària)
 • 2n Nivell 17 mòduls (es correspon amb 2n i 3r de l'ESO ordinària)

Continguts i Àmbits d'estudi

 • Àmbit de la Comunicació: llengua castellana, llengua catalana, literatura catalana, literatura castellana, i llengua anglesa.
 • Àmbit Científic / Tecnològic: matemàtiques, biologia, física, química i tecnologia.
 • Àmbit Social: geografia, història, i ciències socials / migracions.

* L'escola proposarà 3 matèries optatives que l'alumne haurà de cursar obligatòriament. 

Pla d'Organització bàsic i provisional 2021-22

Titulació Oficial

[Graduat en Educació Secundària Obligatòria]

Expedit per l'Estat Espanyol i la Generalitat de Catalunya

Vàlid en tot el territori espanyol

 Requisits

 • Per accedir als ensenyaments de l’educació secundària per a les persones adultes cal tenir divuit anys, o complir-los dintre de l’any natural de matriculació.
 • Amb caràcter excepcional i de manera individualitzada, a la vista dels informes justificatius, es pot també autoritzar a les persones més grans de setze anys que així ho sol·licitin.

Convalidacions 

L'alumne pot convalidar assignatures del primer nivell i del segon nivell, també àmbits, i pot també convalidar 1 nivell sencer i saltar directament al Nivell 2 amb:

 • Entrevista acadèmica
 • Prova de nivell
 • Si aporta documents oficials de la això ordinària que ho acreditin

*Els estudiants amb un PFI aprovat (incloses les pràctiques) s’hauran d’examinar només de 7 mòduls o matèries. 

 

 

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per obtenir dades estadístiques de la navegació dels nostres usuaris, oferir màrqueting personalitzat i millorar els nostres serveis. Tens més informació a la nostra Política de Cookie