fbpx

Graduat en Educació Secundària Obligatòria per a Adults (ESO)

 

Curs Presencial 2019-20

[Matrícules obertes]

Continguts

D'acord amb el DECRET 161/2009, de 27 d'octubre, aquesta etapa de l'ESO per a adults s'organitza de forma modular (34 mòduls o assignatures), en tres àmbits i en dos cursos:

 

Àmbit

Comunicació

Científic

Social

Nivell 1

(1er curs)

6 mòduls +1 opcional

5 mòduls +1 opcional

3 mòduls +1 opcional

Nivell 2

(2n curs)

6 mòduls +1 opcional

5 mòduls +1 opcional

3 mòduls +1 opcional

 

Titulació Oficial

[Graduat en Educació Secundària Obligatòria]

Expedit per l'Estat Espanyol i la Generalitat de Catalunya

Vàlid en tot el territori espanyol

 Requisits

 • Per accedir als ensenyaments de l’educació secundària per a les persones adultes cal tenir divuit anys, o complir-los dintre de l’any natural de matriculació.
 • Amb caràcter excepcional i de manera individualitzada, a la vista dels informes justificatius, es pot també autoritzar a les persones més grans de setze anys que així ho sol·licitin.

 

Convalidacions 

Per poder convalidar qualsevol mòdul cal fer una entrevista acadèmica amb la coordinadora pedagògica de l’escola qui valorarà els següents aspectes:

 • Amb l'historial acadèmic de l'alumne és possible convalidar mòduls, àmbits i fins i tot el Nivell 1. 
 • Si l’alumne supera una Prova d’Avaluació Inicial (PAI) podrà convalidar el nivell 1 complet. Podrà cursar directament el Nivell 2, això és 17 mòduls en 1 any lectiu.
 • En cas que l’alumne hagi aprovat un PFI (incloses les pràctiques) haurà d’aprovar només 7 mòduls.  

 

 

Metodologia Campus 25 

Consulta el nostre projecte educatiu en el següent enllaç: Projecte Educatiu i Lingüístic

Avaluació continuada

 • En finalitzar cada trimestre tindrà lloc l’avaluació oficial. Es valoraran l’assistència, l’actitud i el progrés en els continguts.
 • En cas que no s’aprovi algun mòdul, el claustre docent valorarà la possibilitat que l’alumne es presenti a la recuperació.
 • La qualificació final del títol de graduat/graduada en educació secundària obligatòria s’obtindrà amb la mitjana aritmètica de les qualificacions mitjanes dels tres àmbits.

 Plataforma virtual: a Classlife, teniu un espai educatiu pràctic i dinàmic on l’alumne pot consultar la programació setmanal així com disposar de més exercicis, solucionaris, esquemes, webs d’interès i tota mena de consells acadèmics.

Materials propis: Campus 25 disposa també de dossiers i llibres propis que recullen els continguts dels temaris oficials de l’ESO i que s’adapten al ritme setmanal de la classe.

Assessorament acadèmic: l’espai de coordinació pedagògica ajuda l'alumnat a utilitzar correctament tots els recursos acadèmics, organitza i supervisa la realització dels exàmens i té cura de l’evolució acadèmica de l’estudiant en cas que s’hagi de fer una adaptació curricular.

Orientació professional: el tutor és el responsable de l’entrevista acadèmica inicial i recomana l’alumne, si s’escau, quins estudis podrà seguir més endavant o quins itineraris professionals són els més adequats al seu perfil humà i acadèmic.

 

Procés de matriculació

Documents

 • Fotocòpia del DNI
 • Import de la matrícula
 • Nº de compte bancari, en cas que es domiciliï el curs

 Documents acadèmics

 • Llibre Blau d’ESO (l’original) o el Certificat dels Estudis cursats de l’ESO ordinària, en cas que es puguin convalidar mòduls.
 • En cas que hi hagi un trasllat d’expedient, l’alumne haurà de portar la documentació oficial (l’expedient i l’historial acadèmic).
 • En cas que l’alumne hagi aprovat un PFI (amb les pràctiques incloses), haurà de portar la documentació que ho acrediti.
 • En cas que l’alumne sigui menor de 18 anys, caldrà que el seu tutor/familiar signi el document del Consorci d’Educació que l’habilitarà com a alumne de caràcter excepcional a l’ESO per adults.

  

 CAMPUS 25
Centre de Formació d'Adults autoritzat pel Consorci d’Educació de Barcelona
(DOGC 5885-24.5.2011)

 

Aquest lloc web utilitza cookies per poder millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús.
Més informació Accepto