fbpx

Graduat en Educació Secundària Obligatòria per a Adults (ESO)

 

Curs Presencial 2020-21

Data d'inici

Dilluns, 14 de setembre de 2020

[Matrícules obertes]


*Curs adaptat a la situació de confinament per la crisi de l'Covid-19 mitjançant classes en línia per videoconferència i aules virtuals (fins a nou avís).

Programa i organització del curs presencial

D'acord amb el DECRET 161/2009, de 27 d'octubre, aquesta etapa de l'ESO per a adults s'organitza en 34 mòduls o assignatures.

 • 1er Nivell 17 mòduls (es correspon amb 1er i 2n de l'ESO ordinària)
 • 2n Nivell 17 mòduls (es correspon amb 2n i 3r de l'ESO ordinària)

Continguts i Àmbits d'estudi

 • Àmbit de la Comunicació: llengua castellana, llengua catalana, literatura catalana, literatura castellana, i llengua anglesa.
 • Àmbit Científic / Tecnològic: matemàtiques, biologia, física, química i tecnologia.
 • Àmbit Social: geografia, història, i ciències socials / migracions.

* L'escola proposarà 3 matèries optatives que l'alumne haurà de cursar obligatòriament. 

Titulació Oficial

[Graduat en Educació Secundària Obligatòria]

Expedit per l'Estat Espanyol i la Generalitat de Catalunya

Vàlid en tot el territori espanyol

 Requisits

 • Per accedir als ensenyaments de l’educació secundària per a les persones adultes cal tenir divuit anys, o complir-los dintre de l’any natural de matriculació.
 • Amb caràcter excepcional i de manera individualitzada, a la vista dels informes justificatius, es pot també autoritzar a les persones més grans de setze anys que així ho sol·licitin.

Convalidacions 

L'alumne pot convalidar assignatures del primer nivell i del segon nivell, també àmbits, i pot també convalidar 1 nivell sencer i saltar directament al Nivell 2 amb:

 • Entrevista acadèmica
 • Prova de nivell
 • Si aporta documents oficials de la això ordinària que ho acreditin

*Els estudiants amb un PFI aprovat (incloses les pràctiques) s’hauran d’examinar només de 7 mòduls o matèries. 

 

 

A Campus 25 podràs començar el curs de l'ESO per a adults en qualsevol dels 3 trimestres de l'any lectiu

1r trimestre

Durada: setembre a desembre

6 assignatures a cursar

2n trimestre

Durada: Gener a març

6 assignatures a cursar

3r trimestre

Durada: abril a juny

5 assignatures a cursar

Horaris

De dilluns a divendres, de 9: 30h a 13: 30h

 Avaluació

Els exàmens de les 17 assignatures es realitzen a Campus 25
Superades les 17 assignatures, Campus 25 sol·licita el resguard oficial de l'títol

Metodologia Campus 25 

Consulta el nostre projecte educatiu en el següent enllaç: Projecte Educatiu i Lingüístic

Avaluació continuada

 • En finalitzar cada trimestre tindrà lloc l’avaluació oficial. Es valoraran l’assistència, l’actitud i el progrés en els continguts.
 • En cas que no s’aprovi algun mòdul, el claustre docent valorarà la possibilitat que l’alumne es presenti a la recuperació.
 • La qualificació final del títol de graduat/graduada en educació secundària obligatòria s’obtindrà amb la mitjana aritmètica de les qualificacions mitjanes dels tres àmbits.

 Plataforma virtual: a Classlife, teniu un espai educatiu pràctic i dinàmic on l’alumne pot consultar la programació setmanal així com disposar de més exercicis, solucionaris, esquemes, webs d’interès i tota mena de consells acadèmics.

Materials propis: Campus 25 disposa també de dossiers i llibres propis que recullen els continguts dels temaris oficials de l’ESO i que s’adapten al ritme setmanal de la classe.

Assessorament acadèmic: l’espai de coordinació pedagògica ajuda l'alumnat a utilitzar correctament tots els recursos acadèmics, organitza i supervisa la realització dels exàmens i té cura de l’evolució acadèmica de l’estudiant en cas que s’hagi de fer una adaptació curricular.

Orientació professional: el tutor és el responsable de l’entrevista acadèmica inicial i recomana l’alumne, si s’escau, quins estudis podrà seguir més endavant o quins itineraris professionals són els més adequats al seu perfil humà i acadèmic.

 

Procés de matriculació

Documents

 • Fotocòpia del DNI
 • Import de la matrícula
 • Nº de compte bancari, en cas que es domiciliï el curs

 Documents acadèmics

 • Llibre Blau d’ESO (l’original) o el Certificat dels Estudis cursats de l’ESO ordinària, en cas que es puguin convalidar mòduls.
 • En cas que hi hagi un trasllat d’expedient, l’alumne haurà de portar la documentació oficial (l’expedient i l’historial acadèmic).
 • En cas que l’alumne hagi aprovat un PFI (amb les pràctiques incloses), haurà de portar la documentació que ho acrediti.
 • En cas que l’alumne sigui menor de 18 anys, caldrà que el seu tutor/familiar signi el document del Consorci d’Educació que l’habilitarà com a alumne de caràcter excepcional a l’ESO per adults.

  

 CAMPUS 25
Centre de Formació d'Adults autoritzat pel Consorci d’Educació de Barcelona
(DOGC 5885-24.5.2011)

 

Aquest lloc web utilitza cookies per poder millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús.
Més informació Accepto