fbpx

Proves d’Accés als Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)

 

Proves d’Accés als Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)

Requisits

 • Tenir 19 anys o més (o complir-los l'any 2020)
 • No tenir cap titulació acadèmica o d'ensenyaments equivalents que permeten l'accés directe a la formació professional (batxillerat o equivalent).

Exempcions

Llengua catalana: Els aspirants que poden acreditar que, en la data de realització de la prova farà menys de dos anys que resideixen a Catalunya i que amb anterioritat no han cursat la matèria de llengua catalana, poden sol·licitar l'exempció d'aquesta matèria.

Part Específica: 

 • Per experiència laboral d’un o tres anys a jornada completa depenen de la categoria professional en una activitat relacionada directament amb el grau superior que es vulgui cursar.
 • Per als cicles de la família d'activitats físiques i esportives, tenir experiència en entrenament o  direcció d’equips esportius amb una dedicació mínima equivalent a 1 any laboral a jornada completa o acreditar la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment.
 • Per als cicles de la família de serveis socioculturals i a la comunitat, haver participat en tasques de voluntariat amb una dedicació mínima equivalent a 1 any laboral a jornada completa.

Exempció total:

 • Les persones que han superat les proves d'accés a la universitat per a majors de 45 anys o hi han accedit per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d'edat. 

Continguts de la Prova

Part comuna

 • Llengua catalana
 • Llengua castellana
 • Llengua estrangera (anglès, francès o alemany)
 • Matemàtiques

Part específica

 • Comprèn les matèries agrupades en opcions. L'aspirant ha de triar-ne dues de l'opció de matèries que escull segons el cicle de grau superior a què vol accedir (document annex)    

Qualificació

La qualificació de la prova és una nota numèrica de 0 a 10 amb dos decimals. Per superar la prova cal una puntuació mínima de 4 punts a cadascuna de les parts.

Si un aspirant està exempt d'una o més matèries, la nota final la compon la mitjana aritmètica de la resta de qualificacions d'aquella part.

Puntuació complementària (només per modalitat presencial)

Si la qualificació global de la prova és igual o superior a 4 s'hi pot sumar, si escau, puntuacions complementàries següents:

Un 20% de la qualificació obtinguda en el curs de preparació o en la formació de la prova d'accés, sempre i quan:

 • La qualificació del curs sigui igual o superior a 5.
 • Estigui certificada per un centre autoritzat pel Departament d'Educació per impartir aquest curs.
 • Les matèries preparades coincideixin amb les matèries de les quals s'examina.

I un màxim d'1 punt pel currículum personal de l’alumne que inclou aspectes formatius i d’experiència laboral.  

Campus 25, com a centre autoritzat pel Departament d'Educació per impartir aquest curs, emetrà un certificat de superació del curs d’accés que podrà suposar un plus d’entre 1 i 2 punts a afegir a la nota final obtinguda a les proves, sempre i quan:

 • Es superi el curs amb una nota igual o superior a 5.
 • L’assistència al curs d’accés sigui com a mínim d’un 80% del total.

 

 Qualificació total

La nota final de la prova d’accés resulta de la mitjana aritmètica de les notes obtingudes a la part comuna i a l’específica (sempre que siguin com a mínim d’un 4), més la puntuació obtinguda pel certificat de superació del curs d’accés, més la puntuació complementària del currículum. Es consideren aptes les persones que acabin sumant un mínim de 5 punts.

Tota la informació referent a cada una de les proves (requisits, exempcions, continguts, qualificacions, etc.) es pot trobar al web:

http://ensenyament.gencat.cat/


 Funcionament del curs online

 1. L'alumne rebrà les claus d'accés a la nostra plataforma de formació online Classlife, i se li assignarà un tutor de curs.
 2. El tutor del curs presentarà virtualment a l’alumne els professors de cada matèria, i també li facilitarà la informació general sobre les proves.
 3. Els professors enviaran un missatge des de l’aula virtual per explicar el temari de cada matèria, la tipologia de l’examen i els recursos didàctics.
 4. Els professors disposaran setmanalment unes tasques que seran corregides online.
 5. Un vegada al mes, el tutor es posarà en contacte amb l’alumne per contrastar el grau de satisfacció i per valorar el seu aprofitament.
 6. L’alumne podrà fer a casa o al centre tres exàmens simulacres que s’ajustaran a l’estructura, el temps i als continguts dels exàmens oficials
 7. El tutor informarà l’alumne de les dates oficials dels exàmens, dels processos d’inscripció a les proves, i li donarà tots els consells metodològics i pràctics.

 


Campus acadèmic i virtual

El  tutor com a guia  acadèmica del curs en línia

 • A l’alumne se li assigna un tutor que supervisarà la formació en línia dels estudiants matriculats perquè servirà d’enllaç entre els alumnes i els professors
 • El tutor informarà els estudiants sobre els tràmits oficials; inscripcions per als exàmens i preinscripció als estudis professionals i universitaris
 • Organitzarà simulacres trimestrals en línia per practicar l’estructura de l’examen oficial (tipus d’exercicis, duració i criteris correctors, notes de tall i accés als estudis)

La plataforma educativa Classlife

Aquest procés d’aprenentage requerirà que tots els estudiants sàpiguin utilitzar la plataforma educativa CLASSLIFE per:

 • Comunicar-se sempre que vulguin amb els professors mitjançant el servei de missatgeria i estar al corrent de la programació setmanal
 • Visualitzar els videos dels professors amb explicacions, consells i exercicis seleccionats específicament
 • Disposar de recursos didàctics, com ara esquemes i webs d’interès que complementin la formació
 • Saber quins deures o tasques s’hauran de fer setmanalment i rebre’n les les correccions oportunes
 • Estar al cas de qualsevol notificació lectiva o administrativa

Classes en directe: flexibilitat i eficàcia

 • Els estudiants podran també seguir les classes en directe o en “streaming” que es pengin a la plataforma Classlife
 • La classe quedarà gravada i l’alumne la podrà visualitzar tantes vegades com vulgui
 • Aquesta opció li permetrà escoltar els continguts, revisar-los i assimilar-los amb més cura
 • El curs on-line garantitza així una formació flexible i eficaç

La metodologia de l'aprenentatge significatiu

 • L’alumne ha d’aprendre significativament i amb professors especialitzats: cal fer molta pràctica i utilitzar els recursos pegagògics on-line elaborats específicament pels mestres
 • Les assignatures comencen des de la base i s’hi aprofundeix de manera progressiva: amb ordre, claredat i rigor
 • L’alumne aprèn a estudiar, i descobreix estratègies i consells molt precisos i eficaços pels exàmens
 • Pregunta per chat, dissipa dubtes i treballa de manera constant i progressiva la teoria aplicada als exercicis més recorrents

Orientació professional i recursos

 • A l’alumne se li explica quin és l’itinerari acadèmic més  lògic i sostenible per assolir les seves metes personals
 • Se l’informa sobre estudis relacionats amb oposicions, beques i  sobre  els dobles graus de la formació professional o universitària
 • Pot contractar en línia els serveis del grup “Yos Coaching” per aprendre tècniques d’estudi i per saber organitzar-se personalmente
 • Pot contractar cursos d’anglès en línia per obtenir els títols oficials de Cambridge, de notable importància al món laboral i acadèmic
 • Pot contractar classes extres particulars en línia per reforçar les assignatures

Documentació matrícula

 • Fotocòpia DNI
 • Import de la matrícula o l’import del curs complet
 • Dades bancàries (en cas de pagament fraccionat)
 • Foto mida carnet 

CAMPUS 25
Centre de Formació d'Adults autoritzat pel Consorci d’Educació de Barcelona
(DOGC 5885-24.5.2011)

 

93 490 22 26
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per obtenir dades estadístiques de la navegació dels nostres usuaris, oferir màrqueting personalitzat i millorar els nostres serveis. Tens més informació a la nostra Política de Cookie